logo

Ырыс алды ынтымак реферат кыргызча. Кыргыз эл жомоктору (аудиокитеп)

Ырыс алды ынтымак реферат кыргызча Rating: 8,3/10 212 reviews

Касым Тыныстанов Реферат Кыргызча

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Конуп алам бетине, Топтомолок буюмдун. Сөздүн корку макал,жигиттин көркү сакал. Оюн түрүндө болсо да, ошондой чөйрөдөгү адамдар, алардын кызматташтыгы, жоопкерчиликти өзүнө алуу сыяктуу кесиптик сапаттарга ээ боло алышат. «Ырыс алды ынтымак» деген сөз ошондон калган экен. Айрыкча макал-лакаптарга окшош сыяктуу сезилет. Элөөрүп, эт жүрөгүң издер беле,Ыраакта, алда кайда тарткан күүнү. .

Next

Жалгыз уя текст окуу жана mp3 угуу Kyrgyz

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Жалпысынан экспериментке миңден ашык күндүз жана сырттан окуган студенттер тартылышты. Эжем эрге тийди, эскиси мага тийди. Эки тизгин бир чылбыр эптүү киши колунда. Айрыкча адам мүнөзүн чагылдыруучу фразеологизмдер айтайын деген ойду ары курч, ары таасирдүү, ары образдуу кылып көрсөтө алат. Этинен тери сызылып, Эки таноо кысылып, Өңү жаман бузулуп, Сокмогу менен найзанын Согуп Сайкал калыптыр».

Next

Перевод слова “ынтымак” на русский в “Киргизско

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Демек, студенттерге колдон келишинче тилибиздеги мындай сөздөрдү көбүрөөк үйрөтүп, маанисин түшүндүрүп, өз кептеринде орундуу колдонууга жетишүүгө багытталган негизги максатыбыз сунушталган методика боюнча ишке ашат деген ишеничтебиз. Байдын койнунда калтырап жаткыча, Кедейдин койнунда кутуруп жат. Түзүүчү компоненттеринин грамматикалык формаларынын, же орун тартибинин өзгөрүүлөрүнүн натыйжасында пайда болгон фразеологизмдердин варианттары грамматикалык вариант деп аталат. Кыроого үстү- башын чылк оронуп,Кийгендей күмүш кымкап сайдын ташы. Интерактивное обучение, как условие модернизации учебного процесса в вузе: Пед. Фразеологизмдин сүйлөмдөгү морфологиялык жана синтаксистик милдетин аныктоо. Албетте, бул аракеттерди маселенин толук чечилиши катары эсептөөгө болбойт.

Next

Кыргыз эл жомоктору (аудиокитеп)

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Караколдогу орус- тузем мектебинен окуган. Анда канаттуу: « Айтканыңдай эле болсун. Анын «Академиялык кечелер» пьесасына, айрым эмгектерине курулай доомат коюлуп, «бай- манапчыл, буржуазиячыл, улутчул» деп ак жеринен күнөөлөнгөн. Фразеологиялык варианттардын аталган түрлөрү ар түрдүүчү алмашылып келүүнүн натыйжасында тилибизде көп варианттуу фразеологизмдердин пайда болгондугун көрөбүз. Эрлерден сынчы жакка сөз көчкөн соңКеп урду түш көргөндөй, ачпай балды. Экзамен по иностранному языку следует проводить в устной форме. Тапшырмаларды аткаруунун жолдору окутуучу тарабынан түшүндүрүлөт.

Next

Жалгыз уя текст окуу жана mp3 угуу Kyrgyz

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Ал күнү адетинче Жаңыл анда,Ээрчитип Кертайганын алып жанга. Кой үстүнө торгой жумурткалоо Көз ачып-жумганча Кубанычы койнуна батпоо Эшек такалоо Таң кулан өөк болгондо Союп каптагандай Таңдайы кургоо Аягын асманга чыгаруу Кылдан кыйкым табуу Бой көтөрүү Куркулдайдын уясын табуу Ит кууп жүрүү Эгиз козудай Каны катуу Жумурткадан кыр табуу Май чуңкурду табуу Көз ирмегенче Мурдун көтөрүү Төбөсү көккө жетүү Күлүн асманга сапыруу Супа садык чалганда Ак төөнүн карды жарылган 5-көнүгүү. Талаада темир аяз дооран сүрүп,Чыгарбай күндүн көзүн таң да атпады. Изменять порядок воспроизведения треков в плейлисте можно обычным перетягиванием. Бийик тоо, тунук аба жан жемиши,Жаа тартмак, кийик көздөп, ит агытмак.


Next

Ата эне жонундо ыр саптар

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

На выполнение данного задания отводится 25-30 минут. А Колдору шок балдардан Б Ал аңгыча гүл жайнайт В Ичке, назик сабагы Коркконунан титирейт. Балпайып бай, байбиче ырыс күтүп,Жайылып этек, жеңи куунап оңгон. Ад күндөр теңештирбес тизгинсиз күн,Кур жүргөн кулан менен бирге ойногон. Арам ырыскы эшиктен кирээр замат,адал менен чындык терезеден кача чыгат. Ак көрпө жайыл ургаачы Ким менен салыштырылат? «Урфи»- «жосун, жүрүм-турум», «жайыл»- тажиктин «зянү» деген сөзүнөн өзгөргөн окшойт.

Next

Касым Тыныстанов Реферат Кыргызча

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

«Василий Теркин» Твардовского — поистине редкая книга… 10. Өзгөчө көңүл кургур көп чайпалат,Көргөн соң баспаганын тең тараза. Алардын жалпылыгы экөөнү бир топко кошууга, фразеологизмдерди кең мааниде түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бийлери берекелүү куруган соң,Башына Ала- Тоонун ак боелгон. Бул лекцияны студенттер өз алдынча окуп чыгышып, дептерлерине конспектилешет. Мындай өзгөрүүлөрдөн фразеологизмдин мааниси өзгөрбөйт. Өлөөр эчки койчунун таягына сүйөнөт.


Next

Перевод слова “ынтымак” на русский в “Киргизско

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Турмушта чоң маселе кары баркы,Сыйламак жаш карысын элдин салты. Эки жакшы коңшу болсо - кудалашып түшөт, эки жаман коңшу болсо - кубалашып түшөт. Каргага теңелем деп, каздын буту сыныптыр. «Не с теми я, кто бросил землю…» Патри-отическая тема в лирике А. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Респ билим жана маданият м-ги, И.

Next

Адабий окуу боюнча тесттер жана жооптор

ырыс алды ынтымак реферат кыргызча

Например, на аудирование предлагаются следующие задания: - Прослушайте короткие тексты и выполните приведенные ниже задания, выбрав один из предложенных вариантов ответа предлагается пять коротких текстов. Алардын ар биринин айтыла турган орду, сыры бар. Мында айрым компоненттер бири-бири менен мүчөлөрдүн, этиш сөздөргө атоочтук мүчөлөрдүн жалганышы менен байланышты. Абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады: Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Кара жерди жамандаба башка кайда барасың, Калың элди жамандаба каргышына каласың. Андай аялдын наркы Берметтерден жогору.

Next